Ochrana osobných údajov

Spoločnosť SIJUKO, spol. s r.o., IČO 365045 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov vložka
číslo: 16047/P

Spracovanie osobných údajov je vykonávané za účelom a na právnom základe oprávneného záujmu v zmysle
Zákona č. 18/ 2018 o ochrane osobných údajov.
Rozsah spracúvaných osobných údajov sa dotýka identifikačných a kontaktných údajov klienta v rámci
zmluvného vzťahu.

Spoločnosť osobné údaje klienta nezverejňuje, nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem
prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis.
Osobné údaje týkajúce sa klienta vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu klienta ako dotknutej osoby najviac
dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Klient , zákazník uzatvorením zmluvného vzťahu, dobrovoľne sprístupňuje osobné údaje pre stanovený účel
a taktiež má právo na opravu, prípadne vymazanie osobných údajov.

Firma SIJUKO, spol. s r.o ponúka inovatívny prístup, spoľahlivosť, spokojnosť a lojálnosť voči nášmu zákazníkovi.